windows-10-lite

 • FilePicker
 • Application Virtualization (App-V)
 • Unified Telemetry Client (Asimov)
 • autoplay
 • biometricservice Windows Biometric Service
 • FileExplorer
 • diagnostics Diagnostics and Troubleshooting
 • diskdiagnosis Disk failure diagnostics
 • errorreportingcpl Problem Reports and Solutions Control Panel Support
 • facerecognition Face Recognition
 • flashactivex Adobe Flash for Internet Explorer
 • font_holomd2 Holo MDL2 Assets
 • Game Explorer
 • Windows Help content
 • Help file support (CHM)
 • hwsupport_fax Fax
 • hwsupport_internetprintingclient Internet Printing Client
 • insiderhub Windows Insider Hub
 • isoburn Windows Disc Image Burning Tool
 • Input Method Editor (IME)
 • langimejp Japanese (IME)
 • langimeko Korean (IME)
 • Chinese Traditional (IME)
 • lxss Windows Subsystem for Linux
 • mailcommdll Windows Mail Communications DLL
 • manifestbackup Manifest Backup (WinSxSBackup)
 • manualsetup Manual Setup
 • Microsoft.Advertising.Xaml Advertising.Xaml
 • Microsoft.BingWeather BingWeather
 • Microsoft.BioEnrollment BioEnrollment
 • Microsoft.DesktopAppInstaller DesktopAppInstaller
 • Microsoft.GetHelp GetHelp
 • Microsoft.Getstarted Tips (Get Started)
 • Microsoft.HEIFImageExtension HEIFImageExtension
 • Microsoft.Messaging Messaging
 • Microsoft.Microsoft3DViewer 3DViewer
 • Microsoft.MicrosoftEdge Edge
 • Microsoft.MicrosoftEdgeDevToolsClient EdgeDevToolsClient
 • Microsoft.MicrosoftOfficeHub OfficeHub
 • Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection SolitaireCollection
 • Microsoft.MicrosoftStickyNotes StickyNotes
 • Microsoft.MixedReality.Portal MixedReality.Portal
 • Microsoft.MSPaint Paint 3D
 • Microsoft.NET.Native.Framework.1.7 NET.Native.Framework.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Framework.2.2 NET.Native.Framework.2.2
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.1.7 NET.Native.Runtime.1.7
 • Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2 NET.Native.Runtime.2.2
 • Microsoft.Office.OneNote Office.OneNote
 • Microsoft.OneConnect Mobile Plans
 • Microsoft.People People
 • Microsoft.Print3D Print3D
 • Microsoft.ScreenSketch ScreenSketch
 • Microsoft.Services.Store.Engagement Services.Store.Engagement
 • Microsoft.SkypeApp SkypeApp
 • Microsoft.StorePurchaseApp StorePurchaseApp
 • Microsoft.Wallet Wallet Service
 • Microsoft.Windows.Apprep.ChxApp SmartScreen
 • Microsoft.Windows.Cortana Cortana
 • Microsoft.Windows.Photos Photos
 • Microsoft.Windows.SecHealthUI Windows Defender
 • Microsoft.Windows.XGpuEjectDialog XGpuEjectDialog
 • Microsoft.WindowsAlarms Alarms
 • Microsoft.WindowsCamera Camera
 • microsoft.windowscommunicationsapps Windows Mail
 • Microsoft.WindowsFeedbackHub FeedbackHub
 • Microsoft.WindowsMaps Maps
 • Microsoft.WindowsSoundRecorder SoundRecorder
 • Microsoft.WindowsStore Windows Store
 • Microsoft.Xbox.TCUI Xbox.TCUI
 • Microsoft.XboxApp Xbox App
 • Microsoft.XboxGameCallableUI XboxGameCallableUI
 • Microsoft.XboxGameOverlay XboxGameOverlay
 • Microsoft.XboxGamingOverlay XboxGamingOverlay
 • Microsoft.XboxIdentityProvider XboxIdentityProvider
 • Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay XboxSpeechToTextOverlay
 • Microsoft.YourPhone YourPhone
 • Microsoft.ZuneMusic ZuneMusic
 • Microsoft.ZuneVideo ZuneVideo
 • migwiz Easy Transfer
 • mixedreality Windows Mixed Reality
 • ndu Network Data Usage Monitoring Driver
 • onedrive
 • otherthemes Other Themes
 • passport Microsoft Passport
 • pdfreader Windows Reader (PDF)
 • playready
 • printtopdf Print to PDF
 • printworkflow Print Workflow Service
 • reliabilityanalysis Reliability Analysis Services
 • retaildemo Retail Demo Content
 • screensavers
 • sharedpc Shared PC mode
 • skypeortc Skype ORTC
 • soundsdefault Sounds (Default)
 • soundthemes Sound Themes
 • speechcommon Speech Recognition
 • speechtts Speech TTS
 • srumon Data Usage service
 • sstackwow64 Servicing Stack – 32 bit
 • stepsrecorder Steps Recorder
 • tempcache Cache and temp files
 • unp Universal Notification Platform (UNP)
 • winsat Windows System Assessment Tool (WinSAT)

Cấu hình Windows 10 Lite

 • Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 16 GB of free space required,
 • Processor: Intel Pentium 4 or later.

Download Windows 10 Lite ISO

Windows 10 Lite v11 2019 – 64bit

Fshare


Windows 10 Lite v10 2019 – 64bit

FshareMshare


Windows 10 Lite v9 2019 – 32bit

FshareMshare

 • Windows 10 Red Stone
 • Windows 7 mới nhất
 • Windows 8.1 Pro

Thông tin phiên bản Windows 10 Lite

 • Tên đầy đủ của phần mềm: Windows 10 Lite Phiên bản v10 2019
 • Tên tệp cài đặt: WIN.10.Lite.Edition.v11.2019.x64.iso, WIN.10.Lite.Edition.v9.2019.x86.iso
 • Kích thước thiết lập đầy đủ: 2,5 GB, 2,0 GB
 • Loại thiết lập: Trình cài đặt ngoại tuyến / Cài đặt độc lập hoàn toàn
 • Kiến trúc tương thích: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
 • Phiên bản mới nhất được phát hành vào tháng 11 năm 2019
 • Nhà phát triển: Windows

Nguồn: icongnghe.com
Từ khóa: Download Windows 10 Lite v11 mới nhất – Update tháng 11 năm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *