Mục lục bài viết

  • I . Bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phần đấu năm 2019
  • BẢN CAM KẾT
  • TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….
  • 1. Về tư tưởng chính trị
  • 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
  • 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
  • 4. Về tổ chức kỷ luật
  • 5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)
  • 6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]
  • II . Hướng dãn cách viết

Thực hiện theo Công văn 2952-CV/BTCTW về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Theo đó, Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung. Đồng thời, Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Bộ phận tư vấn Pháp Luật dân sự công ty Luật Minh Khuê tư vấn cho Quý khách hàng một mẫu bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phần đấu năm 2019 theo đúng quy định của Pháp Luật hiện hành để quý khách hàng tham khảo để áp dụng với trường hợp của bản thân:

Cụ thể như sau:

I . Bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phần đấu năm 2019

ĐẢNG BỘ………………
CHI BỘ……………
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

…………, ngày tháng năm 201….

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….

Họ và tên:

Sinh ngày:

Đơn vị công tác:

Chức vụ đảng:

>&gt Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

………………………………………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm:  Mẫu đơn xin vào Đảng, giấy giới thiệu Đảng viên mới nhất 2020

………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)

>&gt Xem thêm:  Nguyên tắc và quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3] NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

II . Hướng dãn cách viết

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

>&gt Xem thêm:  Khai lý lịch vào đảng không trung thực thì bị xử lý như thế nào ?

Là Đảng viên, bạn cần biết một số những văn bản quy định của nhà nước về những quy định của Pháp Luật về mặt Đảng viên, bên cạnh những điều là Đảng viên không được làm, những điều mà Pháp luật cấm đối với cán bộ đảng viên, thì bạn cần phải viết một số những quy định như bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phần đấu năm 2019, để tham khảo và áp dụng cho bản thân mình. Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên này, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và đồng thời, nó sẽ làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!

>&gt Xem thêm:  Những trường hợp công dân được kết nạp Đảng ?