Mục lục bài viết

  • 1. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản
  • 2. Biên bản bàn giao tài sản:
  • 3. Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

1. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc bàn giao tài sản thường không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Điều đó dẫn đến các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao.

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay (Bộ luật dân sự năm 2015), việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bàn bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Ngay cả trong các mối quan hệ thân thiết như: Bố con, Mẹ con, vợ chồng, hay bạn bè thân thiết… thì việc bàn giao tài sản giữa các bên cũng không thể bỏ qua.

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu biên bàn bàn giao tài sản chung nhất giữa hai tổ chức/Doanh nghiệp. Đối với các cá nhân khi tiến hành bàn giao các tài sản cũng có thể sử dụng mẫu biên bàn bàn giao tài sản này (lược bỏ các yếu tố không cần thiết) nhưng bắt buộc phải có các nội dung cơ bản như các bên bàn giao tài sản (thông tin cá nhân) và nội dung, số lượng tài sản cũng như mục đích bàn giao tài sản là để làm gì ?.

Mẫu biên bàn này cũng có thể áp dụng tương tự với các đối tượng bàn giao khác, vui lòng tham khảo các mẫu liên quan như: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, Mẫu biên bản bàn hồ sơ, mẫu biên bản bàn giao xe ô tô, Mẫu biên bàn bàn giao hàng hóa…

>> Tải mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

———————————————–

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về hòa giải đối với tranh chấp đất đai

2. Biên bản bàn giao tài sản:

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………

Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ……………(bên giao) và ………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

>&gt Xem thêm:  Hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bàn giao tài liệu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

>&gt Xem thêm:  Mẫu thông báo bàn giao căn hộ, bàn giao nhà mới nhất

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: …………………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng:

>&gt Xem thêm:  Mua lại chung cư vay gói 30 nghìn tỷ( nhà ở xã hội) cần phải đáp ứng điều kiện gì ?

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………

Bằng chữ ………………………………………………

Kể từ ngày ………… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

>&gt Xem thêm:  Có được phép xây dựng bể bơi trên đất ao không

3. Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Tham khảo thêm: Mẫu biên bàn bàn giao tài sản (công cụ lao động) nội bộ doanh nghiệp:

>> Tải: Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–***—–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

>&gt Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……………………… chúng tôi gồm:

Người bàn giao:……………Bộ phận:…………..MSNV…………..

Người nhận bàn giao:…………Bộ phận:……………MSNV…….

Lý do bàn giao ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản, công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

>&gt Xem thêm:  Bàn giao công việc không có biên bản bàn giao xử lý như thế nào?

————————————–

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>&gt Xem thêm:  Mua bán nhà ở chỉ có giấy viết tay có hơp pháp không ?