Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản cuộc họp thông dụng được nhiều người sử dụng nhất.

 

Ngày…….tháng…….năm …….

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………)

 

Hôm nay, lúc …… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………………………………..

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông……………………………………………………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

2. Bà………………………………………………………………………………………..………………………

3. Ông……………………………………………………………………………………………………………..

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ……………………………………. ngày …………………………………………..

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 

 

>&gt Xem thêm:  Công ty TNHH một thành viên có cần làm quyết định văn bản và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh không ?