Mục lục bài viết

  • 1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
  • 2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành doanh nghiệp
  • 3. Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
  • 4. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng – Công ty cổ phần
  • 5. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng – Công ty TNHH
  • 6. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm giám đốc đối với công ty cổ phần thường do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm nếu điều lệ công ty không có quy định khác. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm để Quý khách hàng tham khảo:​

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Luật sư: Tô Thị Hòa – Hướng dẫn thủ tục mua bán doanh nghiệp (M&A)

————————————————————

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

– Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
Xem thêm: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam

>&gt Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức mới nhất năm 2020

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê (theo hợp đồng lao động) thì việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm để Quý khách hàng tham khảo:

Giám đốc điều hành có thể là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người phụ trách việc đối ngoại của doanh nghiệp. Thông thường, các giám đốc điều hành công ty hoặc doanh nghiệp thường là người đại điện cho công tác đối ngoại của doanh nghiệp nên vị trí của họ có ý nghĩa đặc biệt trong bộ máy quản lý và điều hành của công ty. Giám đốc điều hành là “bộ mặt” của doanh nghiệp và góp phần định hướng các quan hệ pháp lý hoặc triển khai các công việc cụ thể của công ty.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: …….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…………, ngày …….tháng…… năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………..;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………

Địa chỉ thường trú:.…………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty……., là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành công ty

Xem thêm: Thách thức của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập TTP

>&gt Xem thêm:  Kế toán trưởng chịu trách nhiệm pháp lý và rủi ro như thế nào ?

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

Đối với những tập đoàn, tổng công ty việc bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng giám đốc – Thường giữ vị trí quản lý điều hành tập đoàn, tổng công ty này, Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm này để Quý khách hàng tham khảo:

Tổng giám đốc là một khái niệm xã hội (đây không phải là một khái niệm pháp lý) thường chỉ những công ty có quy mô lớn dưới dạng tập đoàn, tổng công ty. Trong công ty có thể có một tổng giám đốc duy nhất và quản lý các giám đốc bộ phận chuyên môn khác nhau nhưng cũng có thể tổ chức dưới dạng đứng đầu là tổng giám đốc điều hành bên dưới là các phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn: Phó tổng giám đốc tài chính; Phó tổng giám đốc kinh doanh… Suy cho cùng, tổng giám đốc hay tổng giám đốc điều hành chỉ là tên gọi của một chức danh theo cơ cấu tổ chức của công ty. Họ có thể có vị trí, chức năng tương đương với giám đốc điều hành nhưng quy mô, tổ chức rộng lớn hơn với những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giới thiệu Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành của công ty: Đối với công ty cổ phần thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do Chủ tịch hội đồng quản trị ban hành dựa trên biên bản họp của đại hội đồng cổ đông, còn với công ty TNHH thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do chủ tịch hội đồng thành viên ban hành dựa trên biên bản họp của hội đồng thành viên.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………………………..;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………

Địa chỉ thường trú.……………………………………………………………

Giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành Công ty…….., phụ trách quản lý và điều hành mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của công ty.

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành công ty

Giới thiệu video về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Chủ trương chưa được thực hiện

>&gt Xem thêm:  Công ty không bổ nhiệm kế toán trưởng có bị xử phạt hay không ?

4. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng – Công ty cổ phần

Trong mỗi công ty vị trí kế toán trưởng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, do vậy việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho kế toán trưởng là điều cần thiết. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng để Quý khách hàng tham khảo:

Kế toán trưởng của công ty là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán và thông thường là người có kinh nghiệm không chỉ về học vấn, kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn là điều vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Kế toán trưởng giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính và đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế và đương nhiên họ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp và dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc).

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để các công ty vận dụng và áp dụng vào tình hình hoạt động thực tiễn của mình, cụ thể:

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……..………. do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ……………………………..

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3. Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty cổ phần

>&gt Xem thêm:  Loại hình Doanh nghiệp không bắt buộc phải có kế toán trưởng ?

5. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng – Công ty TNHH

Vị trí kế toán trưởng trong mỗi công ty giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng – Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Tương tự như loại hình Công ty cổ phần, đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty TNHH một thành viên thì việc bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty luôn là một trong những quyết định quan trọng bậc nhất trong việc bổ nhiệm cán bộ chuyên môn. Chúng tôi giới thiệu Mẫu quyết định bổ nhiệm kết toán trưởng trong công ty TNHH để quý khách hàng tham khảo và áp dụng.

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………..…

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH…….. ……………………………………………….

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty TNHH

Tham khảo thêm về: Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền logo, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu cho doanh nghiệp

>&gt Xem thêm:  Tư vấn một số quy định pháp luật sau khi thành lập doanh nghiệp ?

6. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

Công ty luật Minh Khuê cung ứng mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng cho doanh nghiệp/Công ty để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Trưởng phòng của công ty là người đứng đầu phụ trách chuyên môn hoặc có trách nhiệm quản lý một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty hoặc doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm trưởng phòng có thể do Chủ tịch hộ đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, hoặc các phó giám đốc bổ nhiệm dựa trên quy định của điều lệ hoạt động doanh nghiệp hoặc các quy chế tổ chức, quản lý, lãnh đạo điều hành do công ty ban hành.

Trong mỗi công ty việc bổ nhiệm trưởng phòng có ý nghĩa riêng dưới góc độ quản lý hoặc phân cấp lãnh đạo, trưởng phòng thông thường là người gần nhất với nhân viên họ hiểu rõ tính chất chông việc và những vấn đề vướng mắc trong nội bộ doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức công ty rõ ràng được phân công trách nhiệm cụ thể đưới cấp trưởng phòng sẽ là động lực để thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu chung nhất về việc bổ nhiệm trưởng phòng của công ty để quý khách hàng căn cứ theo quy mô, tính chất công việc áp dụng cụ thể cho mỗi trường hợp riêng biệt.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……..………………………;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………

CMND/CCCD số …………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………

Giữ chức vụ trưởng phòng………….. của công ty, phụ trách chuyên môn ………….……………

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

>> Tải ngay: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng của công ty

>> Tham khảo: Một số video tư vấn pháp luật trực tuyến của công ty luật Minh Khuê trên truyền hình trung ương (VTV), truyền hình địa phương và truyền thanh

Công ty luật Minh Khuê là một trong những hãng luật lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Mội vướng mắc pháp lý quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư của công ty để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp.

———————————————————–

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;

4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;

5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;

6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>&gt Xem thêm:  Phân tích quy định của luật doanh nghiệp về chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ?