MẪU SỐ 1: TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(ban hành kèm theo Thông tư  số 14/2015/TT-BTP ngày 14  tháng 10  năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
     ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TTr….

…(1)….,  ngày …. tháng …. năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)                   

 

– Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

>&gt Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

– Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-BTP ngày   tháng   năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(3)..

…(3)…  kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)  xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:

1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp”  ….tập thể.

2. “Tập thể lao động xuất sắc”…..tập thể.

3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” …..cá nhân.

4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”….tập thể;….cá nhân.

……………………………..

(Có danh sách kèm theo)

…(3)..  kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

 

>&gt Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề……..;

(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(kèm theo Tờ trình  số        /TTr – … ngày… tháng… năm … của…..)

 

>&gt Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

 Số TT

Danh hiệu, hình thức khen thưởng

Họ và tên cá nhân; tên tập thể

Chức vụ, đơn vị

I

 Cờ thi đua ngành Tư pháp

 

1.

….

 

 

 

 

II

 Tập thể lao động xuất sắc

 

1.

 ……

 

 

 

 

III

 Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp

 

1

 Ông (bà ) …

 

 

 

IV

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

a.

 Tập thể:

 

1.

…..

 

 

 

 

b.

 Cá nhân

 

1.

 Ông (bà ) ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

 

 

>&gt Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)