Nghị sĩ là thành viên của cơ quan đại diện cao nhất của một quốc gia thường được gọi là Nghị viện hay Quốc hội.

Thành viên của Thượng nghị viện được gọi là thượng nghị sĩ, của Hạ nghị viện được gọi là hạ nghị sĩ. Thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ khác nhau ở những điểm sau đây: hạ nghị sĩ do cử trì bầu, còn thượng nghị sĩ có thể được bầu gián tiếp hoặc bầu trực tiếp nhưng theo một trình tự khác, có nơi thượng nghị sĩ lại được chỉ định; nhiệm kì của hạ nghị sĩ thường ngắn hơn nhiệm kì của thượng nghị sĩ; để trở thành ứng cử viên hạ nghị sĩ thông thường chỉ cần đạt từ 21 đến 23 tuổi, còn để trở thành ứng cử viên thượng nghị sĩ phải đạt từ 30 đến 35 tuổi hoặc cao hơn; Hạ nghị viện có thể bị Tổng thống giải tán, còn Thượng nghị viện thường thì không;

Nghị sĩ ở các nhà nước tư sản thường là nghị sĩ chuyên nghiệp. Do áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực, phần lớn các quốc gia tư sản không cho .. phép chế độ kiêm nhiệm. :

Cũng như đại biểu Quốc hội ở Việt Nam, nghị sĩ có quyền sáng kiến pháp luật, có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và nhà ở. Ngoại trừ phạm pháp quả tang hoặc có sự chấp thuận của Nghị viện, các cơ quan cảnh sát và tư pháp không có quyền bắt, giữ hoặc khám xét nhà ở của nghị sĩ.