Quy định mới năm 2020 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ? [TinMoi.biz]