Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu [TinMoi.biz]